Karismatikens plats i församlingen

Vi ser ofta olika på Andens gåvor och uttryck. Vilken plats och roll ska de ha? Både som enskilda och som församlingar finns många olika erfarenheter och åsikter.

För Paulus var karismatikens, eller nådegåvornas, plats självklar i församlingen. När han skriver till församlingen i Korinth finns ingen tveksamhet hos honom om huruvida gåvorna finns och är i bruk i församlingen. Däremot ger han uttryck för skarp kritik av hur de brukas. Församlingen i Korinth var allt annat än perfekt. Det var, milt uttryckt, si och så med helgelsen. Ändå fanns nådegåvorna där. Ur biblisk synvinkel kan det knappast råda några frågetecken kring om nådegåvorna har en plats i församlingen.

I ett Lutherskt perspektiv understryker doktrinen om det allmänna prästadömet vikten av att olika gåvor får komma till uttryck. Frågan är bara på vilket sätt och vad som kännetecknar dessa gåvor?

Först och främst är de just gåvor och ingenting annat. De är inte kopplade till prestation, inte heller, som blir tydligt hos församlingen i Korinth, till en felfri livsstil. Nådegåvorna är gåvor av just nåd. De ges till oss för att vi som församling behöver dem, inte för att vi förtjänar dem.

Före den karismatiska väckelsen opererade Anden fritt utan att det som skedde fick etiketten karismatiskt. För vi betvivlar väl knappast att Luther var fylld av den helige Ande? Eller Rosenius? Nog fanns den profetiska visionen hos de första missionärerna även om ingen av dem reste sig upp och med hög röst annonserade att »Så säger Herren« innan de delade visionen om att nå de onådda folken? Andens vind blåser vart den vill och med ett enda syfte; att hjälpa människor att leva nära Jesus och i hans efterföljd. Paulus är mycket tydlig med att nådegåvorna ges för att församlingen ska bli uppbyggd. Uppbyggd i Jesus för att leva sina liv till Guds större ära i tjänst för hans rike och hans mänsklighet. Tydlig med att de inte är till för sin egen, upplevelsens eller exklusivitetens skull. Nådegåvorna ges för att hjälpa oss att leva mer Kristuslika liv. Kristus som var sann Gud och sann människa. Kristus som både helade sjuka och åt i god gemenskap med syndare.

God karismatik, ett gott bruk av de nådegåvor Anden ger, gör oss aldrig mindre mänskliga utan alltid mer. När bruket av Andens gåvor leder till underskott på mänsklighet, då far människor illa och inkarnationens djupa hemlighet döljs. Då finns stor anledning till rannsakan enligt Paulus modell i 1 Kor. 13. Är det kärleken som får vara grunden för hur Andens gåvor används, eller är det någonting annat? Men också det omvända är lika viktigt; när jag möter något som känns främmande till sin form och uttryck, dömer jag då ut det omedelbart, eller kan jag i förtröstan på Guds goda ledning pröva om Guds Ande faktiskt talar? Även om former och uttryck kan vara ovana och kanske till och med skrämmande så kan Guds Andes röst och verk finnas där. Anden kan både blåsa som en virvelvind och som en stilla susning. Det som avgör är resonansen, den djupa återklangen av Guds hjärtslag under yta, form och uttryck. Allt är inte guld som glimmar, men allt är inte heller dött som är stilla.

Paulus anger gåvan att skilja mellan andar som en förutsättning för att de gåvor han nämner i 1 Kor 12 ska brukas i församlingen. Den gåva som urskiljer det som kommer från Gud ifrån det som kommer från människan eller från den Onde. Som känner igen Kristusdoften i det som talar sant om nutid och framtid i enlighet med Guds ord. Ignatius av Loyola blev genom sina erfarenheter en expert på att just skilja mellan andar, även om han knappast skulle kallats karismatiker i strikt mening.

Låt oss be om urskiljningens gåva både i våra egna liv och i församlingen så att de gåvor Anden har i beredskap för oss får komma i gott och hälsosamt bruk!