Vad tycker ni?

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Inför valet har Budbäraren gett samtliga nomineringsgrupper möjlighet att presentera sina ståndpunkter.

 1. Varför har du valt att företräda din nomineringsgrupp?
 2. Vilken är den viktigaste frågan som ni driver?
 3. Hur ser ni på EFS roll i Svenska kyrkan och i kyrkovalet? 

 

Borgerligt alternativ
Annette Lundquist Larsson, ordförande

 1. Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp med en kristen och allmänborgerlig värdegrund, utan kopplingar till något politiskt parti, som sätter församlingsverksamheten främst.
 2. Borgerligt Alternativ verkar för att församlingarnas behov sätts främst och driver på för friare församlingstillhörighet med möjlighet att vara medlem i en annan församling än den där man är folkbokförd. Vi vill motverka partipolitiseringen och dess inflytande i och över Svenska kyrkan, centralisering och tvångsvisa sammanslagningar av församlingar och tendensen att koncentrera makt och resurser till Svenska kyrkans nationella nivå.
 3. Vi ser EFS som en positiv inomkyrklig rörelse i Svenska kyrkan som bidrar till engagemang i kyrkan. Därför är EFS en viktig kraft i årets kyrkoval för att mobilisera kyrkans medlemmar att rösta.

Centerpartiet
Camilla W. Heurén, ordförande

 1. Jag delar Centerpartiets grundläggande värderingar som stämmer väl överens med min kristna tro och övertygelse om varje människas frihet, rätt och unika värde. Centerpartiet vill, precis som Svenska kyrkan ge kraft åt varje människa, hopp och framtidstro.
 2. Till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift har Centerpartiet politik och engagemang som omfattar alla delar av den öppna folkkyrkans verksamhet. Vi har valt att prioritera följande nyckelfrågor som kan ses som delar för att bilda en helhet.
  – en medmänsklig kyrka
  – en modig kyrka
  – en klimatsmart kyrka
  – en kyrka med engagerade ideella och förtroendevalda
 3. Centerpartiet vill ha en öppen folkkyrka där alla är välkomna och olikheter ses som en styrka. Vi ser därför att EFS har en viktig roll att utifrån sin plattform bidra till visionen om en öppen folk­kyrka. När det gäller kyrkovalet har EFS församlingar på samma sätt som alla församlingar en viktig uppgift att sprida information om kyrkovalet, med förhoppningen om att fler ska bidra i den demokratiska processen att påverka.

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
Olov Lindquist, ordförande

 1. Jag har valt att bli medlem i FiSK därför att det är det mest naturliga valet för en liberalt sinnad person som jag själv är. I vårt handlingsprogram står bl.a. att »FiSK arbetar för att öppenhet och tolerans ska genomsyra samtliga nivåer i Svenska kyrkan liksom i kyrkans internationella arbete. FiSK kämpar mot rasism, diskriminering och homofobi.« Detta låter sig lätt sägas, men vi är en nomineringsgrupp som menar allvar med det och som lever efter den devisen.
 2. Förutom att efterleva det som står här ovan, så är det frågan om fritt val av församling. FiSK anser att du ska kunna vara aktiv och verka i den församling där du känner dig hemma. I den församlingen ska du också kunna påverka, bli förtroendevald och inneha din rösträtt.
 3. Jag uppfattar EFS som en organisation som betonar lekmannaengagemang och individens betydelse. Det innebär att EFS har stora likheter med FiSK. En av våra punkter i vårt handlingsprogram betonar just de ideella insatserna. Vi menar att sådana insatser är nödvändiga om Svenska kyrkan fortsättningsvis ska kunna klara av sitt uppdrag.

FRIMODIG KYRKA
Maria Andersson, ordförande

 1. Frimodig kyrka står för en frimodig bekännelse av kyrkans tro. Allt har sitt ursprung och mål i Jesus Kristus, Guds Son och världens frälsare.
 2. Att kyrkan ska stå fri från partipolitisk maktkamp och i allt det hon är och gör få sin inspiration och vägledning av den Helige Ande och läsningen av bibeln, och att dela vidare evangeliets vittnesbörd om Guds rike till alla människor.
 3. EFS är en viktig rörelse inom Svenska kyrkan som står för mycket av det Frimodig kyrka vill värna om och se växa. Svenska kyrkan behöver EFS som missionsrörelse och lekmannarörelse med biblisk förkunnelse och en starkare gemenskap. Frimodig kyrka vill stärka samarbetet med Johannelunds teologiska högskola och välkomnar fler samarbetskyrkor. Vi är glada över att många från EFS representerar Frimodig kyrka i kyrkovalet.

Himmel och Jord
Ulrika Karlsson, initiativ­tagare och ordförande

 1. Jag har startat Himmel och Jord eftersom jag såg det som viktigt att det fanns en partipolitisk obunden nomineringsgrupp som prioriterar miljöfrågor i kyrkan. Många av Himmel och Jords kandidater är unga och vi vill liva upp och vitalisera kyrkopolitiken.
 2. Den viktigaste frågan som vi driver handlar om ett förändrat skogsbruk på kyrkans marker. Himmel och Jord vill se ett kontinuitetsbruk utan kalhyggen, alltså ett brukande av skogen där ekosystemen hålls någorlunda intakta. Gammelskogar och naturskogar ska få stå kvar skyddade i kyrkans ägo. Vi ser att många skulle komma tillbaka till kyrkan bara de såg att skogen skötes i samklang med tron.
 3. EFS har en betydande roll bara genom att kyrkovalet uppmärksammas här i er tidning. EFS kan genom alla sina aktiviteter sprida budskapet om att Svenska kyrkan är demokratiskt styrd och att det går att påverka som medlem. Genom att EFS har mycket barn- och ungdomsverksamhet ligger det nära till hands att påminna om att även sextonåringar kan rösta, trots att man ännu inte är myndig.

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan
Torbjörn Aronson, 1:e vice ordförande

 1. För att KR representerar sådana som jag, d.v.s. frikyrkliga som är dubbelanslutna. KR är inte en partipolitisk grupp utan en fristående nomineringsgrupp som bygger sitt program på den kristdemokratiska idétraditionen. Kyrkomötet ska inte besluta om kyrkans lära utan syssla med frågor som rör det konkreta kyrkolivet, kyrkans organisation, ekonomi, diakoni, med mera. Där passar våra kristdemokratiska utgångspunkter utmärkt.
 2. Vi har en ekumenisk orientering, försvarar människovärdet, äktenskapet mellan man och kvinna och vill ha en kyrka för hela familjen. Stödet till institutionssjälavården och kristna friskolor i kyrkans regi är andra viktiga frågor.
 3. Vi uppmuntrar alla EFS:are att rösta och ta del i kyrkovalet. Vi tycker också att Svenska kyrkan bör sluta motsvarande avtal man gjort med EFS med även andra inomkyrkliga fromhetsrörelser som ELM och Oasrörelsen. Svenska kyrkan bör också möjliggöra för fler teologiska utbildningar, t.ex. Johannelund, att anordna den praktisk-teologisk delen för dem som vill bli präster.

Kyrklig samverkan i Visby stift
Peder Fohlin, ordförande och Linnea Tibell, nr 1 på Kyrkomöteslistan

 1. Kyrklig Samverkan i Visby stift är en Gotlandsgrupp med aktiva i församlingar, pastorat och stift, har haft mandat i 16 år i kyrkomötet. Vi har tre ledord som understryker det vi vill främja som kyrka. Mötas, Vila, Växa. Kyrkan skall vara en naturlig mötesplats som ger vila och gemenskap, där den kristna tron kan få växa, säger Peder Fohlin.
 2. Det jag vill arbeta för är undervisning, att vi har bra kvalité på vårt arbete, så att musiker och pedagoger får bra utbildning och är behöriga inom sina områden. Detta medför att vårt barn- och ungdomsarbete blir en väg in i kyrkan, samt att den väcker intresse för att arbeta inom kyrkan, säger Linnea Tibell.
 3. EFS roll är att fånga upp ideella krafter inom kyrkan så att den kristna gemenskapen kan växa och vara bärande i våra församlingar, engagemang föder ansvar och då blir EFS medlemmar bärarlag i våra församlingar.

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
Carl-Henrik Henriz

 1. Därför att ingen annan nomineringsgrupp, kyrkopolitiskt parti har ett heltäckande perspektiv över Svenska kyrkans skapelsesyn, ekoteologisk grund, som MPSK, de gröna.
 2. Vi är en fristående nomineringsgrupp inom Sv. Kyrkan. Det viktigaste för oss är de 3 solidariteterna.
  – Med världens alla människor oavsett religion, härkomst m.m.
  – Med kommande generationer
  – Med hela Skapelsen.Bibelord vittnar om detta t ex 1 Mos 6–10, Mk. 16:15. Kyrkan är en av Sveriges största skogsägare. Med blandskog och hyggesfritt ökar vi skogens motståndskraft.
 3. Mitt intryck är att inom EFS finns många med stor bibelkunnighet, som är villiga att omsätta detta i praktiken, etiken, ekoteologiskt.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Marie Rydén Davoust, vice ordförande

 1. För jag är engagerad i Svenska kyrkan. Att som körsångare och gudstjänstdeltagare få vara med att påverka både lokalt och nationellt tillsammans med flera kollegor är både viktigt och roligt. Som diakon kan jag också bidra med att göra diakonala perspektiv mer synliga inom POSK och där vi verkar.
 2. En kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt, med församlingen i centrum. Ett annat system för Svenska kyrkans demokrati. En kyrka som gör skillnad genom teologisk medvetenhet om samtida frågor.
 3. ESF är en viktig del av Svenska kyrkan och många EFS:are står på olika listor och inom det nuvarande systemet kanaliseras engagemanget genom de olika nomineringsgrupperna. EFS roll i valet blir då att informera om valet och vikten av att rösta.

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
Mona Olsson, ordförande

 1. ViSK är den nomineringsgrupp som står närmast mina värderingar om alla människors lika värde och att tro och politik går hand i hand. ViSK hämtar sin inspiration från Befrielseteologin och ur Jesaja 58 (»Rätt fasta«). Vi vill stå på de fattiggjordas sida. Vi vill också att Svenska kyrkan ska bruka jord och skogar ur ett ekoteologiskt perspektiv.
 2. Diakoniarbetet är viktigast. Svenska kyrkans diakoner är ofta de som först kommer i kontakt med utsatta människor. Därför måste vi ropa högt när vi upptäcker att det sociala skyddsnätet har brustit. ViSK vill inte bara »sätta plåster på såren« utan också gå till botten med varför skyddsnätet brustit. De gör vi genom att verka politiskt diakonalt.
 3. EFS har alltid varit en viktig samarbetspartner för Svenska kyrkan. EFS ger oss ett ovärderligt globalt perspektiv som Svenska kyrkan ofta tappar. Därför bör vi på kyrkopolitisk väg stärka banden oss emellan. Mässan är en symbol för att brödet ska räcka till alla jordens människor. En omfördelning av jordens resurser behövs och EFS hjälper oss med kunskap.

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla
Margareta Karlsson, ordförande

 1. Vi tror på människors lika värde och en öppen folkkyrka. Programmet stämmer överens med mina värderingar
 2. Grunden för vår nomineringsgrupp, Öppen kyrka – en kyrka för alla, är den kristna tron och Bibeln som skildrar människors berättelser om möten med Gud och med livet. Vårt uppdrag handlar om att tolka dessa berättelser och låta dem bli en del av våra liv. Med människors lika värde som grund strävar vi efter att alla präster en dag viger samkönade såväl som olikkönade par.
 3. EFS är en del av Svenska kyrkan. 

Socialdemokraterna
Har inte svarat.

Sverigedemokraterna
Har inte svarat.