SKR svarar om religiösa friskolor

Socialdemokraterna har presenterat ett förslag om att förbjuda religiösa friskolor, bland annat eftersom man anser att dessa bidrar till segregation. I samma pressmeddelande kritiseras könssegregerad undervisning. Vidare lyfter man fram att undervisning ska bygga på »vetenskap och inte religiösa dogmer«.

I sin replik på Svenska Dagbladets debattsida (13 mars) skriver presidiet för Sveriges Kristna Råd att alla skolor i Sverige enligt lagen måste ha en konfessionsfri undervisning som bygger på vetenskaplighet och att konfessionella aktiviteter som andakter ligger utanför undervisningen och är frivilliga. Vidare påpekar man att alla skolor i Sverige enligt läroplanen måste förmedla ett antal etiska värden: alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, solidaritet med svaga och utsatta. Dessa är inte »vetenskapliga fakta« utan baseras på en övertygelse – en form av tro – och alla skolor är därför i en mening konfessionella, skriver presidiet. Vidare hänvisar man i sitt svar till både Europakonventionen och artikel 13 i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i vilka föräldrars rätt att välja en annan skolform än den som inrättats av staten fastslås, så länge dessa alternativ följer de grundläggande riktlinjer för utbildning som staten har fastslagit.