Biskopen och Luther

Det är en imponerande läsning. Jag bläddrar igenom Carl Axel Aurelius omfattande författarskap och de många sidorna som ingår i hans CV. Född i en av Sveriges äldsta prästsläkter har hela hans liv kretsat kring den evangeliskt-lutherska hjärtpunkten – evangelium – i både kyrkan och akademin. Aurelius har en lång rad positioner och titlar: stiftsadjunkt för biskop Martin Lönnebo och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan, och inte minst professor och biskop. Hans namn nämns ofta i samband med att Luther kommer på tal. Men epitetet som en av landets främsta Lutherkännare viftar han snabbt bort.  

– Jag hade den stora förmånen att växa upp som prästbarn i småkyrkorörelsen där jag från insidan fick se hur en församling kunde födas, växa och blomstra i en vanlig svensk förort. Därför ville jag som teologistudent i Lund ägna mig åt Luther och hans kyrkosyn.

Den svenska Lutherenässansen som varit så stark under 1900-talet hade dock ebbat ut när Carl Axel kom till Lund. 

– Frågade man någon vem Luther var fick man ett svar avsett som en lustighet: »En gammal tysk.« 

Han bibehöll dock intresset för Luther och detta kom att fördjupas av möjligheten att redan som ung student bli en del av ett teologiskt nätverk för reformationshistorisk forskning där man regelbundet träffades i Wittenberg. Här blev han en del av en gemenskap av namnkunniga teologer från Norden som exempelvis Bengt Hägglund och Leif Grane, men också teologer från dåvarande DDR. 

När det kommer till själva poängen med att studera Luther citerar Aurelius gärna den kände Lundateologen Anders Nygren, som sa: »Det är inte så mycket för Luthers skull som teologin intresserar sig för honom … hur han tillfälligtvis tänkt i den ena och andra frågan … utan det sker för att och i den mån han kan hjälpa oss till en djupare förståelse av evangelium.«

Många av Luthers skrifter är polemiska. Det kan ha sina fördelar då det synliggör positioner i viktiga frågor. Men att läsa Luther utifrån sin samtids konfliktlinjer kan också leda till en ensidig förståelse av hans teologi. Aurelius poängterar därför att man också behöver läsa Luther som präst, predikant och själavårdare. I grunden är Luther exeget – en utläggare av Bibelns texter – inte minst Gamla testamentet och framförallt Psaltaren. Carl Axel utvecklar resonemanget: 

– Vid sidan av mitt arbete med avhandlingen så roade jag mig med att översätta Luthers förord till de olika bibelböckerna, vilket resulterade i boken Detta löfte gäller alla. Få texter ger oss så kortfattat och kärnfullt en sådan insyn i hans teologi. I förordet till Psaltaren gjorde jag själv en upptäckt hur Luther ser på kyrkan. Han skriver: 

»Psaltaren håller dig borta från sekterna och kvar i de heligas gemenskap. Ty den lär dig att i glädje och fruktan, i hopp och bedrövelse, tänka och tala så, som alla de heliga tänkt och talat. Kort sagt: vill du se den heliga kristna kyrkan målad med levande färg och gestalt i en liten bild, så tag Psaltaren framför dig. Där har du en fin, klar och ren spegel, som visar dig vad kristenheten är.«

– Han levde med Psaltaren i både bön, lovsång och åkallan. Det var den bibelbok han arbetade mer med än någon annan. Här har vi något att lära för vår tid. Där får vi möta de heligas ord och formuleringar som även får bli våra i bön och sång.

– All god teologi sjunger! Det finns goda skäl att tala om den sjungande reformationen, konstaterar Carl Axel och börjar en utläggning om ett ämne som han vurmar för. 

– I hela kristenheten och inte minst i den evangeliska rörelsen spelar sånger och psalmer en avgörande roll. Vi sjunger in evangelium i människors hjärtan. Luthers sätt att tänka och göra teologi kretsar i hög grad kring gudstjänsten. I uppräkningen av kyrkans kännetecken nämner han just den sjungande och lovprisande församlingen. 

Carl Axel lyfter fram hur Luther föredömligt håller ihop akademi och kyrka, teori och praktik. Det moderna sättet har tyvärr blivit att skilja dessa åt. Idag riskerar vi därför att få en teologi utan kyrka och en kyrka utan teologi. Men hos Luther blir all teologi pastoralteologisk med ett själavårdande syfte. Carl Axel menar att vi mist detta förhållningssätt och därför lever i den stora glömskans tid där vi förlorat våra kristna berättelser, bilder, sånger och böner. Att vi genom detta har mist viktiga nycklar att tyda tillvaron och finna livsmod.   

– Den lutherska teologin handlar om den stora berättelsen som återberättas och gestaltas gång på gång i gudstjänstens drama. I detta drama dras vi in med våra liv. Detta var den drivande övertygelsen bakom att översätta mässan och psalmer från latin till tyska. Folket skulle bli delaktiga och Guds Ord skulle få fäste hos den enskilde. 

Vidare betonar Carl Axel att Luther var angelägen att justera den medeltida gudstjänsten just för att låta Ordet ljuda genom hela gudstjänsten från början till slut. Det fanns enligt Luther sådant som måste ske i varje gudstjänst för att det skulle räknas som en gudstjänst – nämligen att Kristi ord och gåva utdelas och mottages i tro. I övrigt menade han att det råder stor frihet. Allt som främjar evangeliet är tillåtet – inget får skymma eller motsätta sig det – och det som varken gör det ena eller andra, kan man både ha och mista.

– Det är i gudstjänsten som det fröjdefulla bytet äger rum mellan Gud och människa. Här skänker Kristus det som är hans i utbyte mot det som är vårt. Genom Ordet och sakramenten sveps vi in i Kristi rättfärdighet. Och vi svarar med tacksägelse och lovsången bryter fram. 

Mot den stora glömskan, den fragmenterade kunskapen och i syfte att föra människor, inte minst unga, in i kyrkans tro och liv, slår Aurelius ett slag för ett förnyat bruk av katekesundervisning. Som biskop i Göteborg såg han behovet av ett »kunskapslyft« och tog initiativet att skapa »en katekes för vår tid«. Han återkommer gång på gång till formuleringen om behovet att skapa »medvetna kristna och myndiga församlingar« – för detta krävs just undervisning. 

– Katekesens rötter går ända tillbaka till fornkyrkan. Luther såg behovet att återställa detta bruk. Det handlar inte främst om att plugga kristen teorikunskap. Huvudstyckena är hämtade direkt ur gudstjänstens centrala delar och följer högmässans struktur. Fördelen med detta är att varje del behandlas utifrån hur den kommer till uttryck i kyrkans liv. Gudstjänsten blir därför den bärande och enande framställningen av tron. 

Detta menar Carl Axel är ett stort behov då vår tid så starkt präglas av individualism och andlig internalisering. Tron måste därför kopplas tydligare till kyrka och gudstjänstfirande. Portalparagrafen i kyrkoordningen håller på ett föredömligt sätt ihop detta med orden om: »Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära som gestaltas i gudstjänst och liv …«

– Katekesen syftar alltså till detta: att fostra gudstjänstfirare som lever sig in i evangeliets värld och så får ett språk för sin tro och tolkningsnycklar för att tyda tillvaron, säger han och fortsätter: 

– Reformationen handlade om evangelium åt folket till tröst för bedrövade samveten. Det var vad reformatorerna ville återställa och det är även vårt uppdrag idag: att göra evangelium tillgängligt för vår tids människor. Att formulera det i trohet mot bekännelsen och så att det svarar mot vår tids ångest. 

Här menar Carl Axel att vi kan finna god vägledning hos Luther och i hans många texter av olika slag. Kanske skulle det själavårdande brevet få en renässans? Sådana brev skrev Luther tusentals.  

– Många har läst om Luther men få i vår tid tycks ha läst något av Luther. Därför är det viktigt att aktualisera hans egna skrifter och göra dem tillgängliga för vår tid på vårt språk. Och då inte bara lyfta fram de polemiska skrifterna utan framför allt hans bibelutläggningar och uppbyggelseskrifter. 

I samarbete med Aurelius planerar EFS och Budbäraren en utgivning av ett reformatoriskt bibliotek med ett antal nyöversättningar av både de mest centrala skrifterna av Luther, men även sådant material som förut inte översatts. Just nu sitter Carl Axel och översätter texter om hoppet i lidandet och om hur man förbereder sig inför döden. 

– Det finns så klart klassiker som alltid bör finnas i uppdaterad form men även mycket material som inte finns på svenska. Inte minst flera utläggningar från Psaltaren som skulle kunna ge mycket tröst och vägledning i dessa speciella pandemitider. 

Den första volymen i denna bokserie kommer ut redan till sommaren. Det är en text som ger insyn i hur reformationen slår igenom i det lokala församlingslivet. Hur man skapar en församlingsordning, tar hand om fattiga och bedriver undervisning. Reformationen sedd från gräsrotsnivå helt enkelt. 

Här finns mycket att hämta även för nutida svenskt kyrkoliv. Vi avrundar därför vårt samtal med en sista men brännande aktuell fråga: Behöver Svenska kyrkan bli mer luthersk? 

– Att vara luthersk är inget självändamål. Det var han noga med att betona själv. Vad Luther drev var det evangeliska. Vi tillhör den evangelisk katolska delen av kristenheten. I den bemärkelsen behöver vi bli mer evangeliska. Det finns idag en tydlig vridning åt det lagiska i förkunnelsen. Här kan Luther bli till hjälp för oss att rätt skilja mellan lag och evangelium. 

Luthers pestskrift och vår tids epidemi

Den 2 augusti 1527 drabbades Wittenberg av böldpest. Inkubationstiden var bara några dagar. Dödligheten låg mellan 30 och 90 %. Fursten Fredrik den ståndaktige som styrde beordrade den 10 augusti Martin Luther och de övriga professorerna samt studenterna vid universitet i Wittenberg att lämna staden och söka sig till säkerhet. Den 15 augusti skulle flyttlassen gå. Luther hade haft ett tungt år för sin egen del. Han hade just hämtat sig från svår sjukdom som hade drabbat både honom själv och hans familj. Dessutom var hans hustru Käthe gravid. De väntade sitt andra barn. I stället för att lämna Wittenberg med de övriga vid universitetet beslöt Luther och Käthe att stanna i Wittenberg.

De öppnade sitt hem och omvandlade det till ett sjukhus där de tog hand om sjuka som inte hade någon som tog hand om dem. En av Luthers kollegor, Bugenhagen – som just hade blivit änkling på grund av pesten – stannade också kvar och hjälpte till. Mitt under denna hektiska period fick Luther ett brev från prästerna i en annan stad, Breslau, som också var på väg att drabbas, med frågan om man borde stanna eller fly pesten. Luther fick inte tid att svara förrän epidemin i Wittenberg var över i november samma år. Svaret kom i form av en liten skrift som hette just »Huruvida man må fly från en dödlig pest«. I denna skrift låter Luther som en blandning mellan statsepidemiolog Anders Tegnell – med balanserade förnuftsmässiga och allvarliga råd som har med minimering av smittspridning, vård av sjuka och upprätthållande av samhällsfunktioner att göra – och en reflekterande teolog som inte ger några förenklade svar, men som samtidigt lyfter fram det mest centrala i den kristna tron.  Denna skrift fick snabbt stor spridning och översattes till svenska första gången redan 1588 när en pestepidemi drabbade Sverige. Den har sedan getts ut i många upplagor både på svenska och på andra språk.

Bakom skriften ligger några grundläggande antaganden: 

1) Gud har allt i sin hand. Inget händer som Gud inte har tillåtit eller inte har makt över ytterst sett. Detta är en grundtanke som hos Luther inte skapar osäkerhet och otrygghet i gudsrelationen utan precis motsatsen, därför att han känner Gud genom Kristus. Det är också därför vi kan vara trygga och ha förtroende för Gud. Hela skapelsen är under Guds kontroll till sist.

2) Vi är sköra och kan inte ta våra liv för givna (se till exempel Ps 103:15–16; Ps 90:12). Troende kristna är lika alla andra människor i att vi kan drabbas och att vi inte har kontroll över tillvaron ytterst sett. Också en kristen människa brottas därför med smärta när hon själv drabbas av något och delar med andra smärtan när de drabbas. Med andra ord innebär Guds beskydd inte något slags osårbarhet.

3) När det svåra kommer kallas vi att söka oss till Kristus i tro och bön och inte låta rädslan ta över. Vi blir påminda om vad som är viktigast i livet. 

4) Gud har kallat människor till olika uppgifter i kyrka och samhälle. Dessa kallelser gäller även i kristider. Gud vill inte kaos. Uppgifterna i kyrka och samhälle möts i att en tjänst för medmänniskan är en tjänst för Gud.

5) Gud har skapat både vårt intellekt och medicinen. Vi ska därför vara förnuftiga och både dela ut och själva ta de mediciner som behövs. Vi ska inte vara dumdristiga så vi utsätter oss själva eller andra för smitta i onödan. Att inte följa dessa råd är att fresta Gud.

6) Vårt hopp är Jesus Kristus. Vad som än händer har vi en framtid. Han är uppståndelsen och livet (Joh 11:25–26).

Hur ska en kristen då konkret hantera frågan om att stanna kvar eller fly?

Efter en inledande fras om att beslut om att stanna eller fly är något som den enskilde själv måste fatta, ger Luther rådet att de som arbetar i kyrkan bör stanna kvar och finnas till hands för sjuka och döende. De utsatta behöver den tröst och det stöd som Ordet och sakramenten kan ge dem. Om det är fler präster på plats än vad situationen kräver, ska de som inte behövs skickas iväg så de inte utsätts för onödig risk. De som har officiella uppdrag i samhället ska också vara kvar för att ordningen ska bevaras och hindra att till exempel plundring sker. De som har den typen av uppgifter kan bara fly om de ordnat fungerande ersättare. Anställda får inte heller fly om de inte får tillstånd från sina arbetsgivare. Inte heller får de som är herrar fly och lämna sina underordnade i sticket, om de inte ordnat för dem på ett bra sätt. Samma sak gäller föräldrar och barn som också är ansvariga för varandra. 

Sammanfattningsvis kan en kristen fly om det finns tillräckligt många kvar som fullgör de uppgifter som behöver göras. Det är en naturlig reflex som Gud har gett oss att vi vill rädda våra liv, och detta är inte heller något som är förbjudet, skriver Luther vidare. Han tillägger dock att det inte ska ske på ett sätt som är emot Gud eller min nästa. Den onde vill att vi i sådana här hotfulla situationer ska misstro Guds vilja att hjälpa oss samt fly ansvaret för våra medmänniskor och bara tänka på oss själva. Luther påpekar i sin lilla skrift att den som bara hjälper sin nästa när det inte kostar honom något aldrig kommer att hjälpa någon. Som motgift mot detta lyfter han fram att Gud själv är läkaren! Gud är den som ger beskydd (Ps 91:11–13). Därför uppmanar han oss att inte bli så desperata att vi glömmer att tjäna vår nästa. Det vi gör för våra minsta det gör vi för Gud (Matt 25:40).

Frågan om den betoning Luther ger åt att Gud har all makt inte ytterst leder till passivitet inför det som sker, besvarar han med några exempel. Om det börjar brinna i huset försöker man givetvis släcka. Faller man i djupt vatten försöker man simma för att rädda sitt liv. Om vi ser allt som Guds ofrånkomliga straff som vi inte ska kämpa emot, innebär det att vi i praktiken inte längre ber med i Vår Fader när vi kommer till bönen »utan rädda oss från det onda«. Nej, vi behöver be om beskydd och vara på vår vakt mot det onda på bästa sätt och handla i enlighet med hur vi förstår vad det innebär att följa Gud. 

I en sammanfattning mot slutet av skriften säger Luther att den kristne med fördel ska tänka så här:

»Okej, genom att Gud gett sin tillåtelse har fienden sänt oss gift och avskräde [Luthers omskrivning för pesten]. Därför ska jag be Gud att i sin nåd beskydda oss. Därför ska jag desinficera, hjälpa till att rena luften, dela ut medicin och ta medicin. Jag ska undvika platser och personer som inte behöver min närvaro för att inte bli smittad och på det sättet sprida smittan vidare till andra och förorsaka deras död på grund av min försummelse. Om Gud vill ta hem mig kommer han att göra det och då har jag gjort vad han förväntar sig av mig, och jag blir varken ansvarig för min egen död eller andras. Men om min granne behöver mig, ska jag inte undfly vare sig platser eller personer utan frivilligt gå. Detta är en sund gudsfruktan som varken är övermodig eller dumdristig och som inte frestar Gud.« (Min översättning.)

Vad i Luthers pestskrift är tillämpligt för oss i vår tids epidemi? Förvånansvärt mycket. Jag sammanfattar med följande tre punkter:

• Var trygg eftersom Gud ytterst har kontrollen.

• Se situationen som en kallelse att söka Kristus och att tjäna medmänniskan.

• Var klok och använd ditt gudagivna förstånd för att minska smittspridning och lidande. 

Tillbaka till friheten – ny Lutherbok av Tomas Nygren

Många tror sig veta vad luthersk teologi står för, men i själva verket är förståelsen av vad Luther säger inte så väl förankrad, är Tomas Nygrens upplevelse utifrån dem som han har mött.

– Luthersk teologi förvandlade hela norra Europa och har påverkat samhället under århundradena. Den här boken är ett försök att göra reformationens budskap aktuellt i dag. Reformationens budskap är inget annat än en återupptäckt av evangeliet, säger han.

Att det blev en bok började med att Tomas fick ett uppdrag av tidningen Budbäraren att skriva tio artiklar om Luther. Artiklarna blev totalt 20 stycken som nu har dammats av och blivit en bok, men Tomas resa med Luther går längre tillbaka än så.

– Jag är uppvuxen i ett hem där Rosenius och luthersk kristendom har varit levande. Senare i tonåren blev jag mer kritisk mot Luther. Jag vapenvägrade och var inne på en linje som lutade mot radikalreformationen. När jag läste teologi kom jag att uppskatta Luthers sätt att uttrycka teologin, jag gjorde helt enkelt en resa tillbaka till Luther.

Kjell O Lejon, rektor på Johannelund, har varit med och skrivit om Luthers liv i boken och Budbärarens redaktör Paulina Hedman har skrivit förordet till boken. Boken ges ut via EFS och tidningen Budbäraren.

– Att EFS kommer igång med bokutgivning igen känns jätteroligt. I starten var EFS mycket av ett bokförlag. Det tillhör rörelsens dna att ge ut skrifter och böcker. Det är tråkigt att vi inte gjort det regelbundet. Förhoppningsvis kan detta vara starten på en ny era av bokutgivning, säger Tomas.

Beställ boken på www.efs.nu/order

Luthersk missionsteologi – målet är Guds rike

Denna typ av omdömen har funnits bland tidigare generationer av missionsvetare. En bakgrund till detta var antagligen att de utgick från sina egna definitioner av mission: mission som organiserade missionssatsningar in i
andra geografiska områden. Inget av detta, vare sig organisation av mission eller överskridande av geografiska gränser, gick att finna hos Luther.

Först under 1900-talet började denna bild av Luther och missionen att brytas upp, och man upptäckte att Luther hade mer att säga om mission än vad man tidigare trott. Det är visserligen sant att Luther inte organiserade några missionsresor till andra länder. Det är heller inte konstigt om man tänker på att han levde och verkade i ett furstedöme mitt i ett kristet kejsardöme där han var bannlyst av kyrkan och förklarad fredlös av kejsaren. Dessutom var detta en tid där en resa till ett område med onådda folk var ett ofantligt mycket mer komplicerat företag än i dag.

Det som forskare under 1900-talet upptäckt är att det finns en hel del missionsteologi hos Luther, inte minst hos honom som bibelkommentator och predikant. Han hämtar sitt missionsmaterial från Bibeln, där bland annat den första kristna kyrkans växt och Apostlagärningarna är viktiga för honom, och fogar samman det med sina teologiska betoningar där förkunnelsen av Guds gåva, evangelium, står i centrum.

Några tankar om mission hos Luther har relevans också i dag:

1) Det är allas uppdrag att vara missionärer. Även om de som kallats till att vara predikanter har ett särskilt uppdrag att sprida evangeliet är det hela gudsfolkets uppgift. Här har vi det allmänna prästadömet än en gång.

2) Vi ska utbilda oss så att vi kan vara missionärer där vi hamnar. Luther argumenterade – i samband med att han försökte påverka furstarna att satsa medel på skolgång för att alla barn skulle lära sig läsa – för att unga skulle lära sig flera främmande språk. Varför? De skulle då rustas för att kunna sprida evangelium till andra. Kanske kan principen bakom vara en utmaning till alla kristna (inte endast unga) i dag? Vad behöver vi studera/lära oss/utvecklas i för att lättare kunna vara Kristi vittnen? För många kan det kanske handla om att gå en bibelskola – så att man får grepp om trons innehåll. För en del kan röra sig om att, som Luther tänkte, lära sig ett nytt språk. Eller kanske en ny hobby som för oss i kontakt med människor som vi kan lära känna. Här gäller helig fantasi för evangeliets skull. Den största utmaningen för oss är till sist att se hela våra liv i missionens tjänst oavsett vad vi sysslar med.

3) Gud är genom skapelsen verksam i alla folk och i de ordningar som råder bland dem. Därför ska de som sprider budskapet vara mycket återhållsamma med att införa sina egna seder och ordningar i de samhällen och kulturer de möter. Det är evangelium som mottagaren ska ta emot, inte ett helt kulturpaket. Här finns utifrån Luthers tvåregementslära (som skiljer på kyrkans och samhällets uppdrag) intressant nog en motkraft till den kulturimperialism som finns som en ständig fara för all mission – en fara som västerländsk mission genom tiderna inte alltid tagit på allvar.

4) Missionen är Guds mission. Det är han som råder över den och vi vet inte hur individer och folk kan komma att öppna sig för evangelium. I förlängningen av detta finns en förmaning till ödmjukhet inför våra egna missionsplaner som kyrkor och missionsorganisationer. Kanske behöver vi planera in en beredskap för oförutsedda öppningar för evangelium som kan dyka upp?

5) Mission är att vittna, både i ord och i handling. Hos Luther, liksom i Bibeln, finner vi ingen strikt uppdelning mellan evangelisation (ord) och diakoni (handling) som vi ofta har gjort i vår tid. En av de första utsedda diakonerna, Stefanos, predikade utan att tveka i Apostlagärningarna 7. När ord och handling finns i kombination blir budskapet om Kristus som tydligast.

6) Målet för missionen är att Guds rike till sist ska upprättas. Detta är historiens slutmål som alla kristna är kallade att vara delaktiga i. Inte illa att få vara en liten länk i Guds stora plan. Det ger perspektiv åt våra liv.