Ekumeniskt initiativ för församlingsplantering

Såväl antalet medlemmar och församlingar eller föreningar har stadigt minskat under 2000-talet. Detta vill åtta kristna samfund och rörelser ändra på och har därför påbörjat en gemensam satsning med målet »att hjälpa varandra så att det år 2025 planteras fler församlingar än vad som läggs ned«. EFS är en av de rörelser som står bakom initiativet och Martin Alexandersson, som arbetar med församlingsplantering på EFS rikskansli, gläds åt satsningen.

– Det handlar om att stå tillsammans, stötta varandra och ta ett gemensamt ansvar för vårt land. Enligt honom beror minskningen av församlings- och föreningsmedlemmar framför allt på att den äldre generationen försvinner och att vi misslyckas med att nå de yngre.

De åtta samfunden är noga med att poängtera att detta inte innebär att en extern organisation ska göra jobbet, utan drivkraften måste komma från lokala församlingar och föreningar. Tanken är inte heller att alla samfund och rörelser ska arbeta likadant. Den mångfald vi utgör ska i stället bejakas och församlingsplantering kan innebära helt nya sätt att vara kyrka. Grunden till satsningen ligger i att leva ut missionsuppdraget och att det inte är samfunden som ska växa, utan Guds rike.

För närvarande har Adventistsamfundet, EFS, Equmenia-kyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Pingst, Svenska Alliansmissionen och OM Sverige antagit målet om församlingsplantering.