Vem är präst?

I Budbäraren nr 1 2016 menar Leif Nordlander att Tomas Nygren, i sin artikel Vem är präst – egentligen? – om det allmänna prästadömet ger en mycket förenklad bild.

Jag läser Tomas Nygrens artikel i Budbäraren nr 1 2016. Han skriver om det allmänna och särskilda prästadömet. Det är en mycket förenklad bild som ges. »Den som genom löften, handpåläggning och förbön avskiljs för prästtjänst blir faktiskt inte präst genom ›prästvigningen‹. Det blev han/hon genom dopet …« Nu är det ju så att det behövs ordning i Guds församling vilket Nygren också skriver i slutet av artikeln, »för den goda ordningens skull«. Det är mer än sakramentsförvaltning det handlar om. En vigd präst har också, vilket är en av de viktigaste punkterna som Nygren inte tar upp, en absolut tystnadsplikt i och med sin prästvigning, inte för att han/hon är döpt, som är reglerad i lag.

Det är väl kyrkohistoriskt en av de stora problemen när man inte ser det som tidigare kallades »prästämbetet« som särskilt viktigt eller som Nygren skriver: »Vad är det då kvar som är unikt för den som avskiljts som präst för en speciell tjänst i församlingen? Rent krasst inte mycket. Prästen utför det som i princip tillkommer alla kristna.« Jag menar inte att en präst har en särställning eller är viktigare än någon annan kristen men han/hon har ett särskilt uppdrag genom sin prästvigning. Det kan vi se i BEM, Baptism, Eucharist and Ministry som antagits av Svenska kyrkan. Om det ankommer på vem som helst att vara präst och utföra uppgifterna så blir det snart en ganska rik flora av sekter. Det är bara att »köpa orgel och öppna eget« med den motivering som Nygren ger. Jag har bakgrund i Norrbotten och vet vilka ekumeniska problem som uppstod mellan Svenska kyrkan och delar av EFS när man lät lekmän leda nattvardsfirande. Samma sak gällde till helt nyligen i delar av Skara stift där jag nu bor och verkar. Jag tror det är ur pastoral synpunkt lite illavarslande att Tomas Nygren, nu när det blivit lite ordning mellan Svenska kyrkan och EFS på detta område, återigen hävdar det allmänna prästdömet som den egentligt enda grunden för församlingens syn på prästens tjänst.

Tomas Nygren svarar:

Svar: Vem är präst?

Hej Leif! Först vill jag tacka för din reaktion och dina synpunkter. Jag vill bara här kort förklara hur jag tänkte när jag skrev artikeln och antyda hur jag tänker kring de frågor du tar upp.

0 comments