Upprörda känslor efter uteblivet stöd

Region Gotland klubbar igenom förslag om ändrat kulturbidrag.

Efter en långdragen debatt röstade 54 av regionfullmäktiges 71 ledamöter i slutet av mars för regionstyrelsens förslag om att kulturstöd stryps för verksamheter som har religiösa eller partipolitiska inslag. Orsaken att man ändrar möjligheten till bidrag anges vara för att uppdatera och modernisera gamla regelverk som inte hängt med i utvecklingen. Man hade fått in ett 20-tal remissvar från kyrkliga aktörer på Gotland, som ifrågasatte beslutet men förslaget röstades ändå igenom av regionfullmäktige. Erik Eckerdal, biskop för Visby stift, är bekymrad över beslutet.

– Det är ett problematiskt beslut av många olika orsaker. Delvis strider det mot den överenskommelse som ingicks mellan stat och civilsamhälles organisationer 2008, där man betonar olika aktörers unika bidrag till samhället. Kyrkans omfattande bidrag till samhället kan inte skiljas från att vi är just en religiös gemenskap. Genom regionens beslut underkänns kyrkornas specifika bidrag till samhället och särbehandlar oss negativt jämfört med andra organisationer som genomför kulturella aktiviteter, menar biskop Erik.

Många som har reagerat mot beslutet är kyrkor som driver barn- och ungdomsverksamheter, såsom scouting eller läger. Biskop Erik Eckerdal nämner att Sverige nyligen ratificerat barnkonventionen som betonar barnets rätt till andlig utveckling, och han tycker det är anmärkningsvärt att beslutet hänvisar till barnkonventionen utan att nämna något om barnets rätt till religion eller andlig utveckling. 

– Antalet svenskar som beskriver livet som meningslöst har fyrdubblats sedan 2003, speciellt bland unga män, enligt siffror från analysföretaget Kairos future. Kyrkorna har ett unikt bidrag att förmedla mening, bygga existentiell hälsa och andlig hållbarhet. När kyrkorna odlar gemenskapen med Jesus Kristus bidrar vi till att sprida frid och försoning och goda handlingar för våra medmänniskor. Varför vill Region Gotland ta avstånd från det när man samtidigt ropar efter vår hjälp på andra håll? 

I beslutet står det att »de verksamheter som stöds ska vila på demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen«. Även där vill biskop Erik belysa paradoxen i beslutet.

– Att peka ut och negativt särbehandla aktiviteter med religiösa inslag kan ge sken av att Regionen tror att religiös verksamhet per definition är antidemokratisk och skadlig för dem som deltar. Kyrkan och frikyrkorna har varit otroligt viktiga för demokratiutvecklingen i vårt land.