Tankeväckande historia om glömt arv

LarsOlov Eriksson recenserar Kjell O Lejons bok Sveriges kristna arv, som i kronologisk ordning följer kristendomen i Sverige från kristnandet till i dag.

Recension. Intressant. Det är det minsta man kan säga om Kjell O Lejons bok Sveriges kristna arv. I en tid när glömskan mer än någonsin tycks prägla kultur, debatt och politik i landet, är hans bok en nyttig och nödvändig påminnelse om vad som byggt upp det svenska samhället.

Boken består i huvudsak av 28 korta kapitel som i kronologisk ordning följer kristendomen i Sverige från kristnandet till i dag. De olika kapitlen har i en tidigare version varit publicerade som artiklar i tidningen Världen idag, men har här delvis reviderats och i några fall utökats.

De olika artiklarna beskriver mer än de förklarar, även om det naturligtvis i beskrivningarna också ligger förklaringar. Författaren anger i sin inledning att han vill väcka tankar och ge kunskap – och möjligen ibland provocera. Till detta program håller han sig, men det är först i de sista kapitlen som ett samhällskritiskt drag blir tydligt.

Det finns ett slags sorg i boken. Ett vemod över att ett samhälle som vårt, byggt på kristna värderingar, framvuxet på kyrkans initiativ och med kyrkans hjälp, nu gör allt för att skaka av sig och glömma detta kristna arv. Delvis på grund av okunskap, delvis mycket medvetet i en övertro på den sekulära ordningens överlägsenhet. En kapitelrubrik sammanfattar det hela tydligt: »Arvet förskingras – medveten politisk styrning har avkristnat Sverige.« 

Varje samhälle behöver förankras i en etik. Olika framarbetade värdegrunder i all ära, men de kan lätt ändras, röstas om eller helt enkelt negligeras. Det sker ständigt. Något hållfastare behövs, och det är detta något som Lejon med sin bok försökt visa på, argumentera för och uppmärksamma. Ett på kristen grund uppbyggt samhälle ger den stabilitet som behövs för ett gott samhällsbygge. Så har Sverige också under århundraden gjort, men så är det inte längre.

Författaren citerar som ett slags sammanfattning den brittiske historikern Niall Fergusons påstående att »kristendomen är den demokratiska världens operativsystem«. Det kunde ses som Lejons tes också för det svenska samhällsbygget. 

Intressant, tankeväckande och möjligen provocerande. Nog mest de två första och mindre det sista. Lejon har inte skrivit en pamflett utan en översikt. Jo, visst märks ibland hans samhälls- och kyrkokritik. De är tydliga nog, men framför allt har han gett oss en bok att läsa och reflektera över och kanske samtala utifrån. Detta är en lättläst och klargörande bok för den som vill förstå vad vårt lands kristna arv är och betyder.