Stort hopp till minigrupper

I Guds plan och Jesu sändning ligger en kallelse till varje kristen – till dig och mig – att gå ut och göra alla folk till lärjungar.

Inom svensk kristenhet är evangelisation och lärjungaskap två områden med väldig utvecklingspotential. Ibland ser vi våra anställda som församlingens främsta resurs för förmedlandet av de goda nyheterna och om hur ett kristet liv i Jesu efterföljd levs. Detta är ett felaktigt tankemönster. Vi behöver, som Paulus skriver i Rom 12:2, »förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja.«

Vi lever i en efterkristen tid i Sverige med många miljoner människor som inte omfattar den kristna tron. När Guds eget ord väcker nöden i hjärtat, när tankar förnyas och livet syns i ljuset av hans vilja, då behövs också verktyg för att gå ut på skördefältet. För de onåddas skull har EFS som missionsrörelse en viktig uppgift att hjälpa varje kristen in i evangelisation och att träna lärjungar.

I Mittnorrland har vi under det senaste året inspirerat för något vi kallar Minigrupper. Dessa grupper låter evangelisation och träning i lärjungaskap gå hand i hand.

Så här fungerar en Minigrupp:

Minigruppens livscykel:

  • Tre kristna möts en gång i veckan (60–90 min). Män möter män och kvinnor möter kvinnor.
  • Ett bäst-före-datum bestäms redan från början när gruppen upphör, delas och nystartar (sex månader framåt i tiden). I början ber gruppdeltagarna om att Gud ska visa vilken ännu inte kristen vän som ska bjudas in.
  • Efter två träffar bjuds en vän med att under några veckor prova på att upptäcka den kristna tron från insidan.
  • Om hon eller han vill fortsätta, väntar fem spännande månader med träffar varje vecka.
  • En muntlig överenskommelse görs om att prioritera daglig bibelläsning, närvaro på veckoträffen och att låta det som delas i gruppen stanna där.

Veckoträffens upplägg:

Inandning: Varje dag läser deltagarna ur samma bibelbok. När Minigruppen möts ägnas knappt halva tiden till att dela vad Gud talat om och vad det innebär att följa Jesus.

Utandning: Med utgångspunkt från Andens frukter i Gal 5:22 bearbetas frågor kring personlig mognad. Deltagarna uppmuntras att följa Jesus, bekänna synder, förmedla Guds förlåtelse samt bära varandra i bön.

Bön: Var och en uppmuntras att be för tre vänner som ännu inte känner Jesus. När Minigruppen möts lyfts någon av dessa vänner upp speciellt.

Vad händer när bäst-före-datumet nås?

I tacksamhet till Gud, och för att avsluta så att något nytt kan ta vid, uppmuntras gruppen att fira med en god måltid. Därefter delas gruppen och rekommendationen är att de båda grupperna omgående bjuder in ytterligare var sin kristen. Efter några veckor bjuder grupperna in nya vänner och är därmed inne i en ny halvårsperiod enligt samma modell.

Vill du vara med i en missionsrörelse?

EFS har i dagsläget knappt 300 missionsföreningar och över 13 000 medlemmar. Tänk om 300 EFS:are skulle gå samman tre och tre för att starta 100 Minigrupper.

Tänk om alla dessa Minigrupper med Guds nåd fick se 100 personer ta emot Jesus. Tänk om de sedan delas och redan nästa termin får se ytterligare 200 frälsta. Tänk om detta fick pågå termin efter termin. Ja, tänk, efter sju terminer med 100-faldig skörd kommer vi då ha nått närmare 13 000 personer. Visst vill du vara med?

 


Vill du veta mer om Minigrupper? Kontakta Mikael Artursson, missionsledare Mittnorrland på mikael.artursson@efs.nu