EFS styrelses svar på öppna brev

Nedan ges styrelsens svar till de före detta missionsföreståndarna i sin helhet, en förkortad version har tidigare publicerats i Kyrkans Tidning som svar på deras införande av den aktuella insändaren.

EFS styrelse har fått två öppna brev från er med anledning av dokumentet Samtalsunderlag och råd … mot bakgrund av frågan om vigsel av samkönade par som publicerats på EFS webbplats. Styrelsen vill här ge ett gemensamt svar på båda breven.

Dokumentet utgår från den hållning som EFS styrelse utifrån sin förståelse av Guds ord haft sedan länge: att värna äktenskapet mellan man och kvinna. Detta ser styrelsen som en huvudlinje i EFS. Styrelsen är samtidigt medveten om att det finns olika sätt att tolka Guds ord, också inom EFS, och vill upprepa att ingen tvekan ska råda om att det inom EFS ges plats åt olika synsätt. Även inom styrelsen har funnits och finns skillnader i syn, vilket framgår av dokumentet. Detta utrycktes redan i EFS yttrande kring välsignelseakt för par av samma kön 2005:

»Vi vill också påpeka att när EFS styrelse eller missionsföreståndare uttalar sig i frågor som berör lära och liv innebär det givetvis inte att man som EFS-anställd, EFS-medlem eller som EFS-förening måste dela den åsikten. Det handlar inte om direktiv eller rättning i ledet. Däremot kan det vara till vägledning och stöd för den som tvekar. I alla lägen är det ett material för fortsatt reflektion. Vi vill värna utrymmet att få tycka annorlunda. Därför är det inte positivt om det utvecklas en tystnadens kultur där vi tiger i frågor bara för att vi inte har samma åsikt. Det är inte heller önskvärt att olika åsikter leder till splittring. Därför är det viktigt att vi visar respekt för att det finns olika synsätt … både bland medlemmar och anställda. Respekt innebär inte att man med nödvändighet delar åsikt.«

Styrelsen önskar att det utskickade dokumentet ska uppfattas på samma sätt. Styrelsen betraktar sig inte som läronämnd som för hela EFS räkning tar ställning i lärofrågor. Dokumentet är avsett som råd till dem som vill stå för EFS huvudlinje, eftersom sådana har efterfrågats, och vill förorda en praxis. Vi medger att dokumentet inte besvarar alla frågor och att det finns saker som kunde uttryckts på ett annat sätt. Det är avsett som ett bidrag när vi samtalar kring frågor, som inte alltid har enkla och självklara svar. Vi menar också att kritiken delvis är missriktad. Dokumentet gör inte anspråk på att vara ett lärodokument och det ger utrymme för att ha olika uppfattningar. Detta är anledningen till att hela styrelsen kunde ställa sig bakom dokumentet.

När det gäller styrelsens teologiska mandat konstaterar styrelsen att EFS har en teologisk linje som genom åren uttryckts på olika sätt. Det finns teologiska aspekter på många frågor som rör EFS uppdrag, ideologi och verksamhet och där har styrelsen och missionsföreståndaren ett ledningsansvar. Även tystnad innebär ett ställningstagande. Därför är det naturligt att styrelsen uttalar sig i enskilda frågor.

Som alltid önskar styrelsen att sätta missionsuppdraget i centrum. Etiska och läromässiga frågor är viktiga men är underordnade kallelsen att förkunna Jesus Kristus som världens frälsare. Vår önskan är att EFS ska kunna bevara enheten även om vigselfrågan skapar spänningar och olika förväntningar på EFS styrelse.

Uppsala 25 juni 2017