EFS identitet

I dagens samhälle är frågor om identitet viktiga. Det krävs inte särskilt mycket läsande eller lyssnande för att upptäcka hur identitetsfrågor spelar en stor, för att inte säga avgörande, roll för människor i vår tid.

Samma sak gäller delvis även organisationer, även om det naturligtvis finns stora olikheter. Individer skriver inte stadgar för sina liv; det gör däremot organisationer. Och de övergripande skrivningarna i en organisations stadgar är viktiga; de har till uppgift att just ange organisationens identitet, en identitet som står över individers personliga tyckanden.

Så är det också för EFS. Dess identitet som rörelse framgår av dess stadgar, och i dem finns tre begrepp eller formuleringar som identifierar och sammanfattar vad denna organisation är.

Först och främst är EFS en missionsorganisation. Stadgarna använder ordet »organisation«, även om detta av bland annat historiska skäl brukar uttydas så att EFS är en missionsrörelse. Man kunde säga att det handlar om en organiserad rörelse. EFS kyrkliga identitet kan ju uppfattas något vag, eftersom EFS inte är ett trossamfund utan en organisation inom ett samfund. Det viktiga med beteckningen missionsorganisation är det första ledet i ordet. EFS har ålagt sig en begränsad uppgift, nämligen att genom sitt arbete verka för att nå andra människor med evangeliet. I stadgarna sägs inte närmare hur det ska ske, och det kan vara lite olika i olika tider. Men huvuduppdraget är tydligt.

För det andra är EFS evangelisk-lutherskt. Formuleringen anger vilken familj i den världsvida kristna kyrkan som missionsorganisationen tillhör. Beteckningen är därför avgränsande; EFS är till exempel inte en baptistisk eller romersk-katolsk organisation. Individer med anknytning till rörelsen kan ha sådan bakgrund, men organisationen EFS är evangelisk-luthersk. Det är dess familjenamn med vad det innebär.

För det tredje är EFS inomkyrkligt, det vill säga EFS är en del av den större kyrkliga enhet som heter Svenska kyrkan. Med kyrkan delas bekännelse och ämbete. Men det finns en markering i stadgarna: EFS är inte en del av kyrkans organisation utan en självständig del av helheten, med egen styrelse, egen budget, egna lokala föreningar och så vidare.

Enkelt uttryck sammanfattar alltså dessa tre begrepp vad EFS är: en inomkyrklig evangelisk-luthersk missionsorganisation. Detta är kanske inte upphetsande, men det är i alla fall hyfsat tydligt. Och det är grund och utgångspunkt för arbetet.