Bibelns auktoritet bör förtydligas

Budbäraren ger på många sätt en fin läsupplevelse och med glädje har jag följt tidningens utveckling de senaste åren. Samtidigt förvånas och bekymras jag över avsaknaden av teologisk vägledning som är tydligt grundad i Bibeln. Vid en läsning av de teologiska artiklarna framgår det ofta att traditionen, i form av Luthers och Rosenius skrifter, är en betydelsefull auktoritet. Mycket utrymme ges åt denna teologiska fåra. Det är dock inte lika tydligt för läsaren vilken auktoritet och betydelse som Skriften har. Det är sällan man finner bibelutläggande artiklar, som på ett djupgående sätt diskuterar viktiga teman i Bibeln och centrala bibeltexter, eller korrigeringar och bedömningar av traditionen utifrån bibelteologiska resonemang.

Problemet är inte förekomsten av artiklar som klargör Luthers eller Rosenius teologi. Denna teologi är relevant att beskriva och diskutera i Budbäraren. Problemet är snarare proportionerna, att utrymme gång på gång ges åt att beskriva »EFS-fädernas« teologi, medan beskrivningar av Jesu, Paulus och de andra apostlarnas undervisning lyser med sin frånvaro. Oavsett om det är medvetet eller omedvetet sänder det signaler om att det är traditionen som är det centrala och vägledande. Jag har svårt att tro att det är redaktionens hållning. Men om så inte är fallet, varför inte ge utrymme åt artiklar som på ett tydligare sätt tar avstamp utifrån Mästarens och apostlarnas undervisning? Johannelund har en fin tradition av undervisning i exegetisk teologi, varför inte ge utrymme åt sådan kompetens och artiklar som hjälper läsaren att förstå olika bibeltexter?

Som medlemstidning bör Budbäraren rimligen ge teologisk vägledning i enlighet med EFS grundsyn. I EFS riktlinjer deklareras att »en läras bibliska stöd är avgörande för dess riktighet« och vidare att »Bibelns budskap utgör den yttersta auktoriteten i alla centrala tros- och livsfrågor.« På vilket sätt visar Budbäraren att Bibeln har en sådan auktoritet? Som medlemstidning är Budbäraren en viktig inspirationskälla och en mönsterbildande faktor inom rörelsen. Bör inte Skriftens auktoritet klargöras tydligare för dess läsare? Bör inte några av de drygt sextiotal sidor som tidningen omfattar kunna rymma en fördjupande artikel som ger teologisk vägledning utifrån Bibeln?

Text: Daniel Hjort, Örkelljunga