Anglikanska kyrkan inspirerar till mission i Sverige

Hur kan vi arbeta missionsinriktat, kontextuellt och med ett fokus på fördjupning i lärjungaskap i Sverige i dag? Det är frågeställningen som deltagarna på årets Mission i Sverige-konferens fick fundera över, utmanas i och diskutera.

Under två dagar träffas drygt 60 präster, diakoner och andra kyrkligt engagerade från hela landet för att uppmuntras av bland annat Tim Lea, från Fresh Expressions of Church i England och av ärkebiskop emeritus Anders Wejryd.

– Min erfarenhet är att många av dem som driver frågorna om mission i Sverige är för mycket i kyrkan för att missionen ska kunna ta fart, säger Wejryd i konferensens inledning.

Han menar att även om många vill att församlingen ska vara ett befriat område, så säger all erfarenhet att levande och sunda församlingar behöver dialektiken med livet i övrigt.

– Och det handlar om att hjälpa varandra att se hela livet i trons perspektiv. Mission är inte främst att dra människor från världen, utan att vi ger varandra redskap för att vara i världen, utan att bli av världen. För vi kristna behövs ju i världen och världen behöver människor burna av evangelium, säger han.

Mycket av inspirationen under konferensen kommer från anglikanska kyrkans arbete med Fresh Expressions of Church i England. Tim Lea förklarade att grundtanken med Fresh Expressions är en form av kyrka för vår föränderliga kultur, som i första hand startats till gagn för våra medmänniskor.

– Det är en utvecklande resa, som behöver tas i olika steg, säger han.

Strategin är att först lyssna in sin omgivning, sedan älska och tjäna. Därefter kan man börja bygga en gemenskap där ett lärjungaskap kan utforskas. Efter detta kan en kyrka formas för att sedan låta processen börja om. Allt detta ska enligt grundtankarna understödjas av bön, lyssnande och i relation med den världsvida kyrkan.

– Vi måste vara drivna av sammanhanget, då kan vi överbrygga klyftor.

EFS missionssekreterare Tin Mörk är ordförande i nätverket för Nya sätt att vara kyrka, den svenska varianten av Fresh Expressions. Hon poängterar att det egentligen inte handlar om nya uttryckssätt, utan om ett nytt förhållningssätt.

– Det handlar om en kyrka som främst är inriktad på de människor som inte är med i en församlingsgemenskap eller relaterar till kyrkan, säger hon. Det får oss att fundera på till exempel hur vår gudstjänst skulle se ut och hur vår musik skulle låta om vi i första hand utformade allt efter dem som inte nu är med?

Under konferensen blir deltagarna fortsatt uppmuntrade att fundera kring vad en kyrka är, hur detta kan landa i respektive församling och det lyfts även fram många goda exempel från svenska sammanhang som satsar på att hitta nya sätt att vara kyrka.