Ett levande hopp

Två fångar under andra världskriget, den ene österrikisk jude – Viktor Frankl – som överlevde Auschwitz och tre andra koncentrationsläger, den andre tysk soldat – Jürgen Moltmann – som satt i brittiskt fångläger, gjorde båda konkreta erfarenheter av vad som fick människor att överleva under de svåraste omständigheter. 

Frankl lade märke till att det var människor som hade ett konkret hopp som överlevde. Han förde noteringar under sina år i koncentrationslägren och gav efter krigsslutet ut en bok som med titeln Livet måste ha mening (1946). I boken skriver han: »Den som inte kan tro på en framtid, sin egen framtid, är förlorad i lägret. Tillsammans med framtiden förlorar han sin andliga hållningspunkt och förfaller både kroppsligt och själsligt.« Bland annat utifrån sina erfarenheter utvecklade Frankl sin berömda logoterapi, som är en form av existentiell analys som hjälper människor att hantera sina liv genom att hitta en livsmening.

Moltmann gjorde som krigsfånge liknande iakttagelser. De fångar som saknade hopp gav upp livet, blev sjuka och dog. För Moltmann kom dessa erfarenheter att prägla hans sätt att skapa teologi. För honom blev det konkreta hoppet, som finns i Jesu uppståndelse, ett centrum som sträcker sig fram mot hans återkomst i härlighet. Det är ingen slump att ett av hans viktigaste verk fick titeln Hoppets teologi (1964).

Som människor måste vi ha hopp och mening; vi behöver kunna tänka framtid. Till och med den ateistiske filosofen Friedrich Nietzsche konstaterade att »den som har ett Varför att leva uthärdar nästan varje Hur«.

Just när jag skriver detta innehåller snart sagt varje nyhetssändning uppgifter om antalet nya döda och det sammanlagda antalet döda i den pandemi som sveper över hela världen. Det finns i kölvattnet av pandemin mycket rädsla, ångest och ibland aggressivitet. Inte sällan bottnar detta i en osäkerhet inför framtiden, och en eventuell hotande död. Tidningarna innehåller nästan dagligen reportage om människor som drabbats hårt av det virus som håller världen i sitt gastkramande grepp – som en påminnelse om att ingen går säker genom denna period. Den som tidigare lyckats hålla tankarna på sin egen död ifrån sig, kan knappast göra det längre. Präster i Svenska kyrkans samtalsjour, som kan nås via 112, berättar om ett sällan tidigare skådat behov av samtal. 

Livet måste ha mening. Vi behöver hopp och framtidstro för att leva. Frankl såg i koncentrationslägren att de som hade ett hopp, som inte ens döden rådde på, de hade de bästa resurserna att hantera sina lidanden. Det betyder i förlängningen att det handlar om något mer än psykologi. Ett hopp som enbart är ett sätt att tänka håller inte måttet. Eftersom den kristna trons hopp är så mycket mer, innehåller det oerhörda resurser för att hantera de utmaningar vi möter i livet. Kanske är det just nu – när livets skörhet har blivit så uppenbar – en särskild tid att vittna om detta hopp för dem som ställer frågor om livet. Det förutsätter dock att jag som kristen själv har grepp om vad det handlar om. Här följer därför en liten miniteologi om det kristna hoppet, som även kan vara till hjälp och tröst för oss som kristna. Även vi brottas givetvis med frågor som rör lidande och död. Vi ska låta ett fantastiskt bibelställe i Första Petrusbrevet i några punkter undervisa oss om hoppet:

»Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.

Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.« (Första Petrusbrevet 1:3–9)

1. Först behöver vi förstå vad ordet »hopp« står för i Bibeln. När det används i svenska språket är det vanligen kopplat till något som är osäkert, och som i bästa fall kan bli verklighet. När Nya testamentets författare talar om hopp har det inte alls en sådan resonansbotten. Det kristna hoppet är inte något chansartat, inte bara önsketänkande, utan det handlar om en säker framtid som föregripits av ett historisk faktum: Jesu uppståndelse från de döda (vers 3). 

Jesu uppståndelse från döden var inte ett uttryck för lärjungarnas önsketänkande, ingen följd av hallucinationer eller en hos efterföljarna slugt uträknad bluff. Det var inte heller något som bara hade skett på ett andligt plan. Nej, Jesu uppståndelse skedde mot lärjungarnas förväntan, var kroppslig och helt uppenbar – i fyrtio dagar visade han sig för människor före sin himmelsfärd. Vid ett tillfälle var det över 500 som såg honom samtidigt (Första Korinthierbrevet 15). Jesu uppståndelse vände lärjungarnas förtvivlan till hopp och övertygade så småningom till och med fiender som Saulus – han som senare kom att kallas aposteln Paulus. 

Samtidigt som hoppet bygger på något som verkligen hänt har det en framtidsinriktning. Petrus skriver att det handlar om »… ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen« (vers 4). Eftersom Jesus besegrat döden är det han lovat oss inte tomma ord. Det är reella framtidsbeskrivningar Petrus förmedlar. Dessutom finns löftet att »Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden« (vers 5).

Hoppet bygger på en verklig historisk händelse som går att undersöka, det innehåller ett löfte om Guds beskydd i nuet och pekar fram mot en fantastisk framtid. Ytterst sett är det ett levande hopp för att det är ett liv tillsammans med den levande och uppståndne Jesus Kristus.

2. Löftet om beskydd innebär inte en frizon från svårigheter. Petrus talar parallellt om att jubla i hoppet och att »utstå prövningar av olika slag« (vers 6). I nuet finns samtidigt både glädjen i hoppet och de besvärliga prövningarna. Petrus visar att det inte är något ideal för en kristen att förtiga, förminska eller förneka lidanden och prövningar. Av hoppet följer dock att prövningarna inte kommer att få sista ordet.

3. Ytterligare en aspekt är att Petrus kallar det svåra som drabbar för just »prövningar« (vers 6) – det vill säga något som Gud använder för sina syften. När Gud tillåter svåra och jobbiga saker att drabba oss, vill han stärka vår tro (vers 7). Det som händer i svårigheter och lidanden är bland annat att falska hopp avslöjas. Det som inte håller när livet blir svårt håller heller inte att dö på.

4. Hoppet är inget vi pressar fram. Det är en gåva. Det visar sig bland annat när Petrus talar om pånyttfödelsen: »I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp …« (vers 3). Just bildspråket med en födelse talar oerhört tydligt om att det är en gåva. När ett barn föds av sin mamma är det verkligen inte barnet som gjort jobbet, även om barnet kanske både skrikit och gråtit i anslutning till förlossningen. Att vara en kristen är att vara född på nytt – Jesus har skapat något nytt i mitt liv. Han finns där och jag upptäcker att jag tror på honom. 

Lite längre fram i Petrus brevs första kapitel berättar han dessutom hur det går till: »Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord« (vers 23). Guds ord föder oss på nytt. Hoppet landar i mig genom att jag tar del av evangelium (vers 12). På samma sätt kan det landa i min medmänniska genom att hon får höra budskapet om Guds räddning. 

Också vi, även om vi inte lever i lika utsatta situationer som Frankl eller Moltmann, behöver ett säkert hopp i våra liv. Påskens budskap är också i dag berättelsen om det levande hoppet, om Jesus som besegrat döden. Vi har »ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er [oss] i himlen« (vers 4) – även i smittans tider! 

Hoppets tecken i världen

För första gången på 100 år kommer en stor kris över Sverige i form av en pandemi. Det drabbar hårt en bredd av områden och skapar en stark oro för det vi kallar välfärden. Sjukhusen berättar om material som tar slut och brist på personal. Börsen går neråt i full fart, arbetslösheten växer och ekonomin försämras för många. När jag läser nyhetsflödet är det som om världen krympt till delar av Europa, Kina och Amerika. Borta är rapporterna om flyktingkatastrofen i Syrien och människorna som flytt till gränsen mot Turkiet. Utblicken mot världen just nu är begränsad till ett tema, Corona. 

Mitt i allt detta som är oöverblickbart händer det saker i oss. Det är som om krisen plockar fram våra bästa och sämsta sidor. Det finns en egoism som växer och som leder till att man månar om sig själv, men det finns också en sorts nyfunnen solidaritet och omsorg om varandra som kommer till utryck i olika konkreta medmänskliga handlingar, som att handla mat till den granne man tidigare inte pratat med. 

Det är viktigt att nu påminnas om kyrkans uppdrag, som inte har förändrats. Jesus lever med sina lärjungar i tider av stark oro och den unga kyrkan går in i än svårare tider. Jesu budskap är hela tiden det samma. Nu är Guds tid, nu söker han människan, nu finns det tid att ta emot honom och nu är det tid att älska varandra. 

Nu är Guds tid för världen. Han sträcker sig ut, ber oss att se, att lyfta blicken. Vi har ett ansvar för att vår utblick och våra relationer fortsätter, inte bara i trapphuset utan ut över jorden. Den världsvida kyrkan behöver arbeta på, oförtrutet. EFS får rapporter från våra systerkyrkor om stora utmaningar både i att samlas för att fira gudstjänst men också kring praktiska saker. Det är länder som har det materiellt mycket sämre än vi. Jag vågar inte tänka på vad som kommer att komma i dessa tätbefolkade miljonstäder och där tillgången till en vanlig handtvätt i 30 sekunder är mer utmanande än här. Nu prövas våra relationer. Nu behöver vi vara ett hoppets tecken i världen. När allt runt om verkar rasa, står Livets Gud kvar. Han har inte förändrats. 

Som kyrka behöver vi tillsammans orka se längre än till det som gäller mig. Våra förböner behöver fortsätta för hela världen, vårt givande både till våra lokala föreningar och till det gemensamma behövs. Vi är en del av Guds rikes världsvida gemenskap. Så en uppmaning till dig och mig i tider av kris, lyft blicken, se människan!

Hopp i en tid av besvikelser

Det är en märklig tid vi befinner oss i. Många jag pratar med beskriver det som om man är med i en film. En overklighetskänsla. En känsla av att någon när som helst ska stänga av och sen går livet vidare som vanligt. Men det är inte en film utan den nakna verkligheten. Ett virus sveper över världen och vi kan ännu inte fullt ut greppa konsekvenserna. Vi kan ana med ett vuxet perspektiv att det kommer att påverka våra liv samtidigt som vi försöker sätta situationen i perspektiv och påminna varandra om att det hade kunnat vara mycket värre. I nyheterna sätter man med rätta fokus på riskgrupperna men i skuggorna står barn och unga och brottas med oro, rädsla och besvikelse utan att ha redskap för att hantera det. Jag läser på föräldraforum om barnkalas som ställs in, vi hör om planerade resor i påsktid som inte blir av och vi själva, EFS och Salt, tvingas ställa in våra läger som betyder så mycket för så många. I barns hjärtan bränner besvikelsen. 

Vi har pratat om de unga som har längtat och som snart ska ta studenten där allt firande ställs in. Balkläder, som köpts in för att drömmar skulle bli till uppfyllelse, blir hängande, oanvända i garderober. I ungas hjärtan bränner besvikelsen. Vi har också alla de barn och unga som går i skräck för att skolorna ska stängas ner för att de för dem innebär att deras enda trygga plats tas ifrån dem och de tvingas befinna sig allt mer i hemmiljöer där de far illa. 

Mitt hjärta värker för alla de barn och unga som den här våren behöver möta besvikelse på besvikelse. Vi måste tala om hopp mitt i allt mörker, men vi måste också få stanna kvar i de jobbiga känslorna. Genom att ibland stanna kvar i det jobbiga får vi erfarenheter som präglar oss som människor. Det ger oss nya perspektiv, och förhoppningsvis kan vi, när vi ärligt nuddat botten, lyfta blicken mot ljuset och hoppet. För mitt i mörkret finns Han som segrat över döden och som är det Ljus som övervunnit mörkret. Han är den Gud som trofast stått kvar genom tidigare pandemier och kriser. Han kommer att trofast stå kvar med oss även nu.

»Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.« Rom 8:38-39

Hoppets tid är nu

Det är lördag eftermiddag. Jag har tagit på mig prästskjortan och ska till Hammarbykyrkan för att predika. Väl framme i Stockholm tänker jag att det inte vore så dumt att äta något. Jag slår mig ner på ett omysigt ställe i en galleria och har precis fått in min mat när jag ser två män i 25-årsåldern stå och titta på mig. Jag vänder blicken åt ett annat håll och hoppas att de ska ge sig iväg. Men plötsligt går allt fort, den ena av männen kommer hastigt fram. Han säger: »Ursäkta att jag stör, men vad ska jag göra för att bli frälst?«

Jag sitter där med munnen full av mat och tänker tusen tankar. Va?! Nej, du stör inte, säger jag och jag ler som solen. Vi fick några korta minuters samtal. De hade en bokad tid med några vänner som var på ingående och jag behövde egentligen ge mig iväg för att hinna till kyrkan. Jag lämnar resten av maten, rusar till tunnelbanan och i ren glädjeyra hoppar jag på fel tåg. 

I dessa orostider, när världsekonomin påverkas av ett virus, när svenskar bunkrar mat och skolor funderar på att stänga, finns det andra som har stora frågor, evighetsfrågor som: Vad ska jag göra för att bli frälst? Frågan har snurrat runt i världen i tvåtusen år. Var finns meningen med livet? Var finns befrielse från synden? Paulus och Silas har i Apostlagärningarna 16 suttit i fängelse när de får samma fråga av fångvaktaren. Paulus svarar: »Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst.«

Jag har aldrig tidigare varit med om att någon rusat fram sådär, som i gallerian. Jag vet inte om det var en engångshändelse som aldrig kommer upprepa sig. Men jag ber Herren om att få vara med om det igen och inte en gång utan många gånger. 

När jag ser mig omkring och blickar ut över Sverige hör jag att det är många människor som söker Jesus. Jag frågar i våra kyrkor efter berättelser och ju fler gånger jag frågar desto mer får jag höra. Det är fantastiska berättelser om sådant som händer nu. Det finns inga standardmallar, men jag hör om församlingar som söker upp människor på stan, i bullgerilla, pannkakskyrka, torgmöten och i förbönsstolar. Ibland kommer människor in till kyrkans gudstjänster, musikarrangemang och alphakurser och ibland har människor på helt »egen hand« funnit Jesus. Jag hör också om föräldrar som bett för sina barn och barnbarn i åratal och nu kommer de till tro. 

Det är mars, det är vår, det är hoppets tid. Tänk om vi står i en andlig vår i Sverige som vi bara behöver upptäcka! Eller … om Jesus stod framför dig skulle han se på dig med en varm och glad blick och säga, det är inte vår! Det är höst! Det är skördetid. Bara lyft blicken och se!