Utredning om statligt stöd till trossamfund

Statsvetarprofessorn Ulf Bjereld presenterade i mars en statlig utredning om vilka krav som bör ställas på de trossamfund som får statligt stöd. I dag betalas totalt 80 miljoner kronor ut per år till 45 olika samfund.

Utredningen föreslår fem grunder för uteblivet stöd: utövande, eller rättfärdigande, av våld (inklusive tvångsäktenskap); kränkande av barns rättigheter och riskerande av deras hälsa och utveckling; inskränkande av individers rättigheter exempelvis genom manipulation av deras vilja; brott mot principen om alla människors lika värde, till exempel genom att uttrycka missaktning för en viss grupp beroende på kön, etniskt ursprung eller sexuell läggning, och slutligen om samfundet aktivt motverkar det demokratiska styrelseskicket. Dessa värden benämns »särskilt skyddsvärda« och motiverar därför enligt utredaren ett slags inskränkning av religionsfriheten.