Tankar om EFS organisationsutredning

Hur ser förutsättningarna ut för att EFS anställdas lönehantering ska kunna skötas centralt? Denna fråga utreder nu en grupp tillsatt av styrelsen – i hopp om att frigöra medel för att EFS ska kunna göra mer av de resurser Gud ger oss att förvalta, skriver Stefan Svensson.

Vi börjar närma oss EFS årskonferens i Södertälje, och en av de stora frågorna att samtala om blir den så kallade organisationsutredningen. Förslaget har sin utgångspunkt i att det gång efter annan kommit upp förslag om att alla anställda i EFS skulle kunna vara anställda av EFS riksorganisation, eller att i alla fall lönehanteringen sköts av EFS centralt.

En grupp har tillsatts av styrelsen för att undersöka förutsättningarna för detta. Det konstateras att det inte går att utföra en tjänst åt en annan organisation om någon annan skulle kunna erbjuda att göra samma tjänst, utan att denna blir momsbelagd. Det är alltså inte helt enkelt att bara flytta över en arbetsuppgift till EFS centrala nivå och tro att det skall spara pengar.

Samtidigt har det framkommit i gruppens arbete att det inte bara finns ekonomiska skäl att göra en förändring. Det har konstaterats att många som kommer till som nya medlemmar har svårt att förstå logiken i att ha tre olika nivåer att samla in pengar till – lokalt, distrikt och riks. Lokalt och riks är lätt att motivera för, men knappast att ge sin gåva till distriktsorganisationen. Det är svårt att få den uppväxande generationen att engagera sig på distriktsnivå. Man vill ge sitt engagemang till det sammanhang man är med i, och till EFS mission som hanteras på central nivå.

Nu finns det ett förslag från EFS styrelse som bygger på att samla alla anställningar till EFS riksorganisation och att distrikten så småningom upphör som egna juridiska enheter. Vi tror på goda grunder att detta skall kunna frigöra medel för att EFS skall kunna göra mer av de resurser Gud ger oss att förvalta. Vi hoppas att förslaget skall uppfattas som ett uttryck för att vi vill se hela EFS som en mission och ett uppdrag.

Det är angeläget att betona att det arbete som idag sker på distriktsnivå verkligen inte skall uppfattas som onödigt och bara kostar pengar. Här ordnas till exempel konfirmationsläger, ungdomssamlingar och konferenser som känns angelägna att både bevara och utveckla för att Guds rike skall växa och berikas. I förslaget är det tänkt att finnas en regional nivå (motsvarar nuvarande distriktsindelning) som på ett förenklat sätt beslutar om det regiongemensamma arbete man vill bedriva och vilka resurser detta kräver. Det kanske också går att göra arbetet på ett annat sätt, jämfört med tidigare. Föreningar kan samverka utan att allt behöver passera en distriktsorganisation. Fastigheter kan ägas av gårdsföreningar, för att ta några exempel.

Förslaget ger också några rejäla utmaningar att ta tag i. Till exempel behöver Salt få bli en mer tydlig organisation på lokal och regional nivå. Därför finns ett motsvarande förändringsförslag som gäller Salt. Vi behöver också se över fastighetsfrågorna, det vill säga, vem som äger gårdar, folkhögskolor och andra fasta tillgångar.

Bakom förslaget finns två huvudtankar, som vi hoppas skall genomsyra allt, vilka är följande:

  • Vi vill förenkla EFS organisation för att kunna frigöra medel för missionsarbete på ett mer effektivt sätt.
  • Vi vill förenkla EFS organisation för att skapa förutsättningar för den uppväxande generationen att föra uppdraget vidare.

Nu ska förslaget gå ut på remiss till distrikt och föreningar. Vi hoppas på många konstruktiva synpunkter och ser med förväntan på hur det skall tas emot.

Vi gläder oss över vad EFS fått betyda genom många årtionden och tror på en fortsatt missionskallelse i Sverige och i världen.