Sommar i Lötenkyrkan

Coronapandemin har tvingat församlingar i hela Sverige att anpassa sin verksamhet.

Lötenkyrkan i Uppsala har till skillnad från många föreningar i Sverige valt att hålla fysiska gudstjänster under sommaren. 

– Om Uppsala stift hade stängt ned söndagsgudstjänsterna hade vi försökt hitta andra sätt att bjuda in till bönegemenskaper vid andra tillfällen, säger Christoffer Abrahamsson, präst i Lötenkyrkan i Uppsala. 

Att stänga ned kyrkan har inte varit ett alternativ, menar Abrahamsson. Han nämner att en del av medlemmarna har uttryckt oro för eventuell smittspridning, men att de flesta har varit tacksamma. Kyrkan har utmanats till att hitta kreativa lösningar som passar de olika målgrupperna och deras behov. För Lötenkyrkan har detta inneburit fler gudstjänster och tillfällen för förbön samt utomhuscaféer för de äldre. 

– Människor har påmints om att den fysiska gemenskapen är en förutsättning för det kristna livet, säger han.

Utmaningen har dock varit att fånga upp människors livssituationer och att möta dem där de befinner sig. Även här har kyrkan tvingats tänka utanför boxen.

– Vi kommer att ha ett förlängt nattvardsfirande och vi bjuder också in de som firar gudstjänst via nätet att ansluta på kyrkbacken efteråt. Vi börjar med detta nu i slutet av sommaren och kommer att fortsätta under terminen.