Gör Luthers kategorier rättvisa åt NT?

I ett antal artiklar redogör Tomas Nygren för Luthers teologi, inte sällan med stor pedagogisk skicklighet. Ofta problematiseras teologins praktik hos senare lutheraner, som i den senaste artikeln om Luthers syn på lag och evangelium, men en diskussion av Luthers eget synsätt är ibland helt frånvarande. Luthers kategorisering understryker Guds frälsande verk, men gör den rättvisa åt Nya testamentets budskap?

Den snäva definitionen av evangelium som »det som Gud ger« är inte helt enkel att förena med användningen av begreppet i NT. Här tycks det »definieras« främst utifrån Jesus Kristus, såsom Rom 1:1–4, Mark 1:1, med avseende både på vem han är; hans ställning som Guds Son, Messias och Herre, och vad han gjort; där frälsningen är en central del. Jämför 1 Kor 15:1–5. Även Luthers definition av lagen som »det som Gud kräver« blir problematisk då vi går till NT, eftersom både Mose lag och Jesu befallningar hamnar i samma kategori. Att Mose lag hade funktionen av att tydliggöra behovet av Guds frälsning är en sak, men att betrakta Jesu undervisning på samma sätt riskerar att urholka vår Herres befallningar och kallelsen till efterföljelse.

Luther lyfte förtjänstfullt fram människans fångenskap under synden och Guds frälsande handling genom Jesus. Men är det verkligen möjligt att särskilja tron och goda gärningar på det sätt som han gjorde? Luthers radikala teologi på detta område är inte bara svårförenlig med Jakobsbrevet (2:14–26), vilket är väl känt, utan även med flertalet uttalanden från både Mästaren själv (Matt 7:21, 13:40–42) och Paulus (1 Kor 6:9–10, Gal 5:19–21, Ef 5:5). Måste inte en sann tro följas av goda gärningar? Predikade verkligen apostlarna ett kravlöst evangelium? Även om Gud i sin stora nåd förlåter, försonar, pånyttföder och rustar en människa med sin Ande och kraft, har hon väl ett ansvar att med Guds hjälp göra det goda? Jämför Rom 8:12–13; Fil 2:12–16.

Även om artiklarnas utrymme (och syfte?) begränsar Nygren, blir ett okritiskt förhållningssätt till Luthers teologi problematisk. Om vi menar allvar med Skriftens auktoritet, vilken reformatorerna så förtjänstfullt lyfte fram, behöver väl även Luthers teologi prövas och bekräftas av denna? Teologisk vägledning inom EFS bör tydligt förankras i NT och inte bara hos en kyrkofader, hur betydelsefull denne än har varit för vår tradition.