Frågan bemyndigar och gör skillnad

När jag var 15 år fick jag frågan av en ledare om jag ville bli distriktkontaktsperson för EFS ungdoms missionssatsning, Mission – en livsstil. Trots att jag var osäker på vad uppdraget skulle innebära var det en glädje att bli tillfrågad och jag tackade ja. Det blev en del i att rusta mig för vidgade perspektiv och gav mig lärdomar som betytt mycket i de ledaruppdrag som jag har stått i sedan dess. Frågan som en ledare gav mig som 15-åring blev en möjliggörare för mig. Jag blev medräknad och fick vara med.

Häromåret läste jag en påbyggnadskurs om Martin Luthers teologi och fick möjlighet att reflektera över några av de spår av Luthers teologi som finns i EFS. I Luthers strävan att stärka de kristna lyfte han ofta upp alla kristnas jämlikhet som trossyskon. En jämlikhet som bottnar i dopet. Dopet förenar kristna, där lämnar vi den gamla människan och tar emot gåvan att bli Guds barn. Därför står ingen döpt över någon annan, vi är jämlika, alla är »kungar och präster, ett heligt folk«, som det står i 1 Petrusbrevet 2:9. Luther säger också ödmjukt att som människor är vi även jämlika varandra då vi alla står under synden.

För mig har EFS alltid strävat efter att låta många människor vara med att bygga och dela uppdraget att främja Kristi rikes tillväxt. Tillsammans har vi, sedan dopet, en kallelse att på Jesu uppdrag vara med att genom handlingar och ord vara bärare av det goda budskapet om Jesu kärlek. För Luther var Guds ord nyckeln till att var och en skulle lära känna Gud bättre och få del av evangeliet. En nyckel som han, utifrån sitt jämlikhetstänkande, inte kunde låta prästerna ha ensamrätt till. Alla skulle ges möjlighet att få läsa Bibeln på sitt språk så att de kunde ta till sig evangeliet och låta det påverka livet. Därför blev det viktigt för Luther att verka för att alla barn skulle få gå i skolan, att alla skulle kunna läsa Bibeln på sitt modersmål och att predikan skulle ske på ett språk som folket förstod.

Så gick historien och Svenska kyrkan blev en evangelisk-luthersk kyrka. EFS växte fram och jag hann bli 15 år och så står där en ledare som bär med sig tron på att oavsett ålder eller utbildning kan man få vara med i uppdraget i Kristi kyrka och växa utifrån där man är. Ledaren bar med sig något av Luthers betoning på att den döpte är myndig att själv vara del i uppdraget, får ta ansvar och har möjlighet att i sitt sammanhang och sin gemenskap läsa och tolka Guds ord utifrån att den är Guds barn.

Nu är det vår tur, du och jag är de möjliggörare som ställer frågan till barn, ungdomar eller andra oavsett ålder – vill du vara med? I Guds (och Luthers) ögon är alla döpta myndiga att vara med i Guds kyrka och förmedla det goda budskapet med ord och handlingar. Vem vet, kanske din fråga är med och gör att EFS får en ny distriktsföreståndare en dag.

Kristoffer Hedman,

distriktsföreståndare EFS Västerbotten