En omtalad förkunnare

Utmanande helgelseteologi eller kravfylld gärningslära? Om synden, frälsningen och helgelsen i Magnus Malms teologi.

Jakob Sanfridsson (Ingång, 2017)

RECENSION. Magnus Malm är en av de mer uppskattade förkunnarna i Sverige som på ett fascinerande sätt lyckas förena kristna från olika sammanhang. Malm är ingen systematisk teolog och klargör inte alltid sina teologiska ställningstaganden, vilket kan göra det svårt att analysera och kritisera honom.

I Jakob Sanfridssons artikel om Malms teologi i Ingång(nummer 3–4/17) försöker Sanfridsson systematisera en icke-systematisk teologi med hjälp av Malms tre senast utgivna böcker och söka svar på storfrågorna om synd, frälsning och helgelse. Summeringen lyder att den teologi som presenteras är en individualistisk kristendom och en kravfylld gärningslära.

Sanfridsson vill försöka förstå Malm utan att tillskriva honom åsikter. Problemet är att jag upplever att han emellanåt gör det när han brister i tolkningen av det som skrivits. Exempelvis menar han att det finns en motsägelse i synen på människans vilja (å ena sidan god, å andra sidan ofri) när det nog egentligen, i alla fall enligt mig, är en klassisk kristen dubbelhet av »redan nu, men ändå inte«. I själva verket är problemet kanske inte Sanfridssons brist på analysförmåga, utan Malms brist på systematisk tydlighet. Det går att tolka Malm och det är det upp till läsaren att fylla i luckorna.

I Sanfridssons artikel blir det också uppenbart att vår utgångspunkt och våra erfarenheter är avgörande för den teologi vi presenterar. Akademikern Luther, som Sanfridsson ibland låter stå som motpol till Malm, sökte finna en nådig Gud och skapade en systematisk teologi som hjälpte honom att finna det han sökte. Den krigsskadade officeren som blev jesuitordens grundare, Ignatius av Loyola, som Malm är kraftigt inspirerad av, sökte finna vad meningen med livet är. Ignatius presenterade aldrig en systematisk teologi, utan försökte hjälpa människor att finna Gud i den egna erfarenheten, något som också liknar Malms teologi.

Jag beundrar Sanfridssons mod att systematisera och analysera en av vår tids mest betydelsefulla teologer. För den som vill fördjupa sig i skillnader och likheter mellan luthersk och ignatiansk teologi rekommenderas jesuiten Rainer Carls bok Ignatius av Loyolas teologiska profil.