»En oerhört sträng påföljd«

Strax före jul fälldes en dom i Luleå domkapitel som förklarade en präst vigd för tjänst i EFS obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst – populärt kallat avkragning. Domen har blivit uppmärksammad i media och skapat debatt långt utanför Svenska kyrkan och EFS.

Bakgrunden är hur prästen uttryckt sig under ett konfirmandläger, i undervisning om äktenskap, samlevnad samt skapelsesyn. Detta ledde till att flera föräldrar anmälde prästen till domkapitlet, som valde att fälla prästen (se citat ur domen längre ned).  

Det finns tre påföljder som domkapitlet kan utdela: skriftlig erinran, prövotid och avkragning – den strängaste påföljden som gör att prästen inte längre kan utöva sin tjänst. Budbäraren har träffat Per Hansson, professor i pedagogik och ledande expert på området inom Svenska kyrkan, för att höra hans tankar om domen.

– Detta är en oerhört sträng påföljd utifrån att detta skett vid ett enstaka tillfälle. Det tycks ha varit ett pedagogiskt misslyckande, men det är inget upprepande beteende. Underlaget som finns för avkragning verkar egendomligt, säger Hansson.

Vidare reagerade han på att domen säger att prästen gått emot Svenska kyrkans vetenskapssyn. 

– Att kyrkan skulle ha en enhetlig vetenskapssyn förstår jag inte riktigt. På Uppsala universitet har vi ingen gemensam vetenskapssyn. Det kan skilja ljusår från en naturvetare, en sociolog och humanist. 

Hansson fortsätter berätta att det i praktiken inte förekommit några avkragningar med brott mot kyrkans lära som motivation. Det enda fallet han kan erinra sig handlade om en präst som i en debattartikel ifrågasatte hela läran inklusive försoningen – hon fick tre års prövotid som påföljd.  

Dessutom hänvisar domen till 2005 års beslut i kyrkomötet, som förutom att införa en välsignelseakt för samkönade par bland annat sa: »att kyrkan aktivt ska motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering.« Vilket följdes av 2009 års beslut om samkönade vigslar, som fastslog att två äktenskapssyner ska vara accepterade. Präster väljer vilka de vill viga och kyrkoherden ansvarar för att det finns en vigselförrättare om ett samkönat par önskar viga sig. 

– Rent pedagogiskt är detta svårt att framföra, vilket den berörda prästen och säkert många andra fått erfara. Samhället har förvånansvärt fort bytt fot när det gäller dessa frågor, och det finns helt säkert ett stort stöd för samkönade äktenskap. Samtidigt så har Svenska kyrkan sagt att det ska finnas plats för den »gamla«, mer traditionella synen på äktenskapet.

Om domen mot prästen står fast menar Hansson att Svenska kyrkan får svårt att fortsätta ha två äktenskapssyner. 

– Som jag tolkar det hela skulle det riskera att radera ut det ena alternativet. Det skulle sända signaler att präster bör vakta sin tunga och påverka vad man framöver kan säga i en konfirmandlektion eller predikan. 

Domen är överklagad till Svenska kyrkans överklagandenämnd, och ärendet kommer enligt uppgift att tas upp på deras sammanträde 27 mars.

 

Utdrag ur domen:

Vid en sammantagen bedömning av NNs ovannämnda agerande och uttalande, varigenom hon vid upprepade tillfällen så starkt motsatt sig Svenska kyrkans vetenskapssyn gällande evolutionsteorin samt tolkningar, beslut och ställningstaganden i hbtq-frågor att det uppfattas illojalt samtidigt som det uppfattas som ett ifrågasättande, misstycke och skuldbeläggande av hbtq-personers livsval, finner domkapitlet det styrkt att NN brutit de löften hon avgett vid vigningen. 

Genom att vid undervisningstillfällen för konfirmander enbart ge uttryck för sin personliga tro och sina åsikter i de aktuella frågorna bedömer domkapitlet att NN dessutom utgjort ett salighetshinder och därigenom också allvarligt skadat det anseende en präst bör ha … 

Domkapitlet finner med anledning av det anförda att NN är uppenbart olämplig för sitt uppdrag . Med beaktande av att NN uppvisat brist på insikt och reflektion samtidigt som hon varit tydlig med att hon agerat utifrån sin personliga tro och övertygelse bedömer domkapitlet att denna olämplighet inte kan avhjälpas. Domkapitlet förklarar därför NN obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst som präst …