Ecklesio­logiskt kapital som måste förvaltas

Marie Rosenius studie om samarbets­kyrkan kommer lägligt och pekar på behovet att bättre förvalta ett inom­kyrkligt kapital som inte får förskingras.

I många olika sammanhang har jag lyft fram termen »helkyrklighet« – ett begrepp som belyser kyrkans behov av att ta vara på helheten. Att vårda och välkomna de olika traditioner som ryms under kyrkans höga valv och låta sig berikas av dess olika tillgångar. Alternativet har ingen något att vinna på. Att strömlinjeforma och strikt begränsa vad som ryms inom respektive tradition, löper stor risk att på sikt leda till en slags utarmad »halvkyrklighet«. 

 På uppdrag av avdelningen för kyrkoliv vid Kyrkans Hus, efter överläggningar i samarbetsrådet EFS-Svenska kyrkan, har Marie Rosenius genomfört en studie om vilka utmaningar och möjligheter som finns i den inomkyrkliga samverkansformen mellan EFS och Svenska kyrkan. På många sätt underbygger studien värdet som finns i tanken om helkyrklighet, där Sveriges äldsta väckelserörelse lever inom och samverkar med kyrkan. 

Under slutet av 2020 har EFS Budbäraren publicerat studien i bokform. För oss som till vardags arbetar med dessa frågor är boken en ovärderlig tillgång, men den är även av stort intresse för alla som har sin hemvist inom EFS och Svenska kyrkan. Boken har flera fördelar, men det största värdet är kanske just att innehållet bygger på empirisk forskning och inte är en presentation av någons personliga åsikter. 

Det finns åtskilligt att lyfta fram från boken, vilket vi har anledning att återkomma till vid annat tillfälle. Slutsatsen av Rosenius studie redovisas redan i titeln: EFS inomkyrklighet och mer specifikt att samarbetskyrkan är ett ecklesiologiskt kapital som bättre behöver förvaltas, av både EFS och Svenska kyrkan. 

Den främsta utmaningen är bristande kunskap och insikt om vad EFS är och kan bidra med i bygget av ett dynamiskt församlingsliv. Som en inomkyrklig väckelse- och missionsrörelse, identifierar Rosenius att samverkan bidrar med följande tillgångar: gemenskapskapital, andligt kapital, traditionskapital, lekfolkskapital och bildningskapital. I samarbetsrådet har vi därför sjösatt ett stort projekt under 2021 med arbetsnamnet »Kunskapslyftet«. Målmedvetet och pedagogiskt kommer vi att arbeta för att stärka kunskapen, genom att lyfta fram dessa tillgångar och peka på de möjligheter som finns och väl motsvarar flera av kyrkans största behov just nu. Håll utkik!