Är EFS Salts värsta fiende?

EFS har en barn- och ungdomsorganisation, Salt. Jag är stolt och tacksam för det. EFS folk, och vänner till EFS, håller med i allt väsentligt. Salt har under sina tio år visat mod och initiativkraft, som med söndagsskolmaterialet Skatten och körsatsningen Soul Children. Lägerverksamheten för ungdomar, unga ledare och unga vuxna har varit strategisk och välsignad. Just nu känner dock Saltledningen en stor utmaning då årets sommarläger Brännpunkt måste ställas in. Här behöver vi be!

Salt är en självständig organisation vilket har för- och nackdelar. Till fördelarna hör stort ansvarstagande och frihet till initiativ, och ett par miljoner stort statsbidrag som täcker ett par nyckeltjänster men också går ut lokalt. Salts Jesuscentrerade profil är attraktiv för ungdomsgrupper också i Svenska kyrkan. Men ansvaret kan bli tungt för unga anställda och en ung styrelse. Det krävs också att EFS-före­ningarna organiserar Saltföreningar som en bas för Salt.

Samtidigt är Salt och EFS tätt sammanvävda, mest på gott! Salt ska och vill inte segla iväg. Barn- och ungdomsarbetet lokalt drivs ju i stor utsträckning av EFS på platsen, genom ledar- och ekonomiinsatser – och det kan inte vara annorlunda. På distriktsnivån finns barn- och ungdomskonsulenter anställda av distrikten. För Salt innebär det utmaningar vad gäller samordning och genomförande, kopplingen mellan lokalplan och riksplan kan bli för svag. Vi har med detta när vi tittar på hur en ny organisation för EFS – och Salt – skulle kunna förbättras.

Men finns det en missuppfattning kring hur EFS och Salts ekonomi hänger ihop? De är separata!  EFS hjälper endast till att förmedla gåvor till Salt, vilket är rätt små summor. Det är INTE så att den gåva man ger till EFS automatiskt delas med Salt. Om det är så vi tror, så kanske EFS riskerar att bli Salts fiende! Eftersom Salt är självständigt så behöver även Salt få gåvor från föreningar och enskilda. För närvarande behöver Salt varje år ta en halv miljon från sitt sparkapital för satsningar som Skatten och Soul Children. Här riktar jag en utmaning till dig. Ta med en Saltpost i ditt givande! Ge ett anslag till Salt från EFS-föreningen om gåvorna fortsätter att öka. Salt är EFS framtid. Och kanske en del Salt-föreningar ska bli nyplanteringar i EFS för evangeliets skull.

Salt behöver dig. Som förebedjare. Som ledare. Som givare. Som styrelseledamot. Vad säger Gud till dig?